ردیف عنوان موقیعت سایز بنر زمان نمایش قیمت تصویر
1 البرز-آگهی ستون چپ صفحه اصلی-ستون چپ 200*130 px 1ماه 1/500/000 تومان مشاهده
2 البرز-آگهی بالای جدیدترین اخبار صفحه اصلی-جدیدترین اخبار 90*240 px 1ماه 2/000/000 تومان مشاهده
3 البرز-بالای یادداشت صفحه اصلی-بالای یادداشت 90*180 px 1ماه 1/700/000 تومان مشاهده
4 البرز-آگهی بالای گفتگو صفحه اصلی-بالای گفتگو 90*180 px 1ماه 1/000/000 تومان مشاهده
5 البرز-آگهی لوگو صفحه اصلی-لوگو 60*465 px 1ماه 3/000/000 تومان مشاهده
6 البرز-آگهی بالای گزارش صفحه اصلی-بالای گزارش 90*180 px 1ماه 700/000 تومان مشاهده
7 البرز-آگهی بالای خبرویژه صفحه اصلی-بالای خبرویژه 90*385 px 1ماه 3/500/000 تومان مشاهده
8 البرز-آگهی ستون راست صفحه خبر -ستون راست 200*130 px 1ماه 700/000 تومان مشاهده
9 البرز-آگهی بالای آخرین اخبار صفحه خبر - بالای آخرین اخبار 90*240 px 1ماه 1/500/000 تومان مشاهده
10 البرز-آگهی لوگو صفحه خبر -لوگو 60*465 px 1ماه 2/000/000 تومان مشاهده