ردیف عنوان موقیعت سایز بنر زمان نمایش قیمت تصویر
1 اصفهان-آگهی ستون چپ صفحه اصلی-ستون چپ 200*130 px 1ماه 1/200/000 تومان مشاهده
2 اصفهان-آگهی بالای جدیدترین اخبار صفحه اصلی-جدیدترین اخبار 90*240 px 1ماه 2/000/000 تومان مشاهده
3 اصفهان-آگهی بالای یادداشت صفحه اصلی-بالای یادداشت 90*180 px 1ماه 1/700/000 تومان مشاهده
4 اصفهان- آگهی بالای گفتگو صفحه اصلی-بالای گفتگو 90*180 px 1ماه 1/000/000 تومان مشاهده
5 اصفهان-لوگو صفحه اصلی-لوگو 60*465 px 1ماه 3/000/000 تومان مشاهده
6 اصفهان-آگهی بالای گزارش صفحه اصلی-بالای گزارش 90*180 px 1ماه 1/500/000 تومان مشاهده
7 اصفهان-آگهی بالای مقالات صفحه اصلی-بالای مقالات 90*180 px 1ماه 1/200/000 تومان مشاهده
8 اصفهان-آگهی بالای خبر ویژه صفحه اصلی-بالای خبرویژه 90*385 px 1ماه 3/500/000 تومان مشاهده
9 اصفهان-ستون راست صفحه خبر -ستون راست 200*130 px 1ماه 1/500/000 تومان مشاهده
10 اصفهان-آگهی بالای جدیدترین اخبار صفحه خبر -بالای جدیدترین اخبار 90*240 px 1ماه 1/500/000 تومان مشاهده
11 اصفهان-لوگو صفحه خبر -لوگو 60*465 px 1ماه 2/500/000 تومان مشاهده