ردیف عنوان موقیعت سایز بنر زمان نمایش قیمت تصویر
1 هرمزگان-آگهی ستون چپ صفحه اصلی - ستون سمت چپ 130*200 Px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
2 هرمزگان - بالای جدیدترین اخبار صفحه اصلی - بالای جدیدترین اخبار 240*90 Px یک ماه 1/700/000 تومان مشاهده
3 هرمزگان - بالای یادداشت صفحه اصلی - بالای یادداشت 180*90 Px یک ماه 1/500/000 تومان مشاهده
4 هرمزگان - بالای گفتگو صفحه اصلی - بالای گفتگو 180*90 Px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
5 هرمزگان - آگهی لوگو صفحه اصلی - لوگو 465*60 Px یک ماه 2/000/000 تومان مشاهده
6 هرمزگان - بالای گزارش صفحه اصلی - بالای گزارش 180*90 Px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
7 هرمزگان - بالای خبر ویژه صفحه اصلی - بالای خبر ویژه 385*90 Px یک ماه 2/500/000 تومان مشاهده
8 هرمزگان - ستون سمت راست صفحه خبر - ستون سمت راست 130*200 Px یک ماه 700/000 تومان مشاهده
9 هرمزگان - بالای جدیدترین اخبار صفحه خبر - بالای جدیدترین اخبار 240*90 Px یک ماه 1/200/000 تومان مشاهده