ردیف عنوان موقیعت سایز بنر زمان نمایش قیمت تصویر
1 مازندران-آگهی ستون چپ صفحه اصلی-ستون چپ 200*130 یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
2 مازندران-بالای جدیدترین اخبار صفحه اصلی-جدیدترین اخبار 90*240 px یک ماه 1/700/000 تومان مشاهده
3 مازندران-بالای یادداشت صفحه اصلی-بالای یادداشت 90*180 px یک ماه 1/500/000 تومان مشاهده
4 مازندران-آگهی بالای گفتگو صفحه اصلی-بالای گفتگو 90*180 px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
5 مازندران-آگهی بالای گزارش صفحه اصلی- بالای گزارش 90*240 px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
6 مازندران-آگهی بالای خبرویژه صفحه اصلی-بالای خبرویژه 90*385 px یک ماه 2/500/000 تومان مشاهده
7 مازندران-آگهی لوگو صفحه خبر -لوگو 60*465 px یک ماه 1/500/000 تومان مشاهده
8 مازندران-بالای آخرین اخبار صفحه خبر -بالای آخرین اخبار 90*240 px یک ماه 1/200/000 تومان مشاهده
9 مازندران-آگهی ستون راست صفحه خبر -ستون راست 200*130 px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده